REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Ely-keskus: Avolouhos turvallisin paikka raffinaatille

"Raffinaatin johtaminen avolouhokseen on välttämätöntä, jotta merkittävä ympäristön pilaantuminen voidaan estää."

Juha Neuvonen
Talvivaaran avolouhos

Jorma Moilanen

Talvivaaran avolouhos on Kainuun ely-keskuksen näkemyksen mukaan raffinaatin varastointiin tällä hetkellä kaikkein turvallisin paikka ympäristön näkökulmasta.

Ely-keskus katsoo, ettei metallitehtaan paluuliuoksen eli raffinaatin johtaminen avolouhokseen ole voimassa olevien ympäristölupien mukaista.

– Mutta se on välttämätön toimenpide, jolla voidaan estää merkittävä ympäristön pilaantuminen, Kainuun ely-keskus toteaa.

Tiistaina ely-keskus määräsi Talvivaaran estämään bioliuoskierron ylitulvimisen.

– Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän on tehtävä varotilavuutta bioliuoskiertoon niin, että ympäristöturvallisuus ei vaarannu. Talvivaaran on ensisijaisesti käsiteltävä raffinaattia vesienkäsittely-yksiköllä. Toissijaisesti raffinaattia on tarvittaessa mahdollista varastoida avolouhoksessa, määräyksessä sanotaan.

Raffinaatin johtaminen avolouhokseen on lopetettava heti, kun bioliuoskierrossa saavutetaan sellainen tilavuus, että liuos ei tulvi hallitsemattomasti ympäristöön. Määräys raffinaatin johtamisesta avolouhokseen on voimassa toukokuun loppuun saakka.

– Avolouhokseen voidaan johtaa vain välttämätön määrä raffinaattia akuutin ympäristönpilaantumisen vaaran ehkäisemiseksi. Avolouhoksen varastotilavuutta voidaan käyttää tarvittaessa enintään +195 -tasolle.

Raffinaatin johtamista vesienkäsittely-yksikölle ja avolouhokseen on seurattava jatkuvasti. Kainuun ely-keskus määrää Talvivaaran tarkkailemaan siirrettävän raffinaatin määrää ja käsittely-yksiköllä puhdistetun veden laatua ennen sen siirtämistä varastoaltaaseen sekä toimittamaan tarkkailun tulokset ely-keskukselle päivittäin.

– Talvivaaran on otettava kerrosvesinäytteet avolouhoksesta ja selvitettävä avolouhokseen johdetun raffinaatin vaikutus louhoksessa olleeseen veteen, ely-keskus sanoo.

Se katsoo, ettei poikkeuksellisesta tilanteesta aiheudu ympäristölle pilaantumiseen vaaraa, jos annettuja määräyksiä noudatetaan.

Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka ymmärtää Talvivaaran konkurssipesän ympäristöasioista tekemät ratkaisut.

– Tosiasiassa konkurssipesä on joutunut jatkuvasti kamppailemaan vesitaseen hallitsemiseksi. Viimeisinä toimintakuukausinaan talousvaikeuksissa ollut Talvivaaran kaivosyhtiö ei juurikaan pystynyt panostamaan vesiasioiden hallintaan, Pokka kirjoittaa blogissaan.

Hän toteaa, että kevään tultua konkurssipesä on joutunut jo kaksi kertaa tekemään valvovalle viranomaiselle eli Kainuun ely-keskukselle ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoituksen häiriötilasta.

– Viime viikolla Talvivaaran vesialtaat uhkasivat tulla yli. Tällä viikolla raffinaatti eli metallien talteenottolaitoksen paluuliuos ei mahdu enää bioliuotuskierron varoaltaisiin.

Puhdistettuja jätevesiä on juoksutettu kaivosalueen ulkopuolelle huhtikuun 16. päivästä alkaen. Raffinaatin johtaminen avolouhokseen alkoi 17. huhtikuuta.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »