REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Juha Neuvonen
Nuasjärven kaloista ei ole löytynyt poikkeavia metallipitoisuuksia. Muutoksia ei ole havaittavissa vuoden takaiseen verrattuna.

Metalleja löytyi normaalit määrät

Nuasjärven, Jormasjärven ja Laakajärven kaloista ei löytynyt tavallisuudesta poikkeavia määriä metalleja.Yleiset kalansyöntisuositukset pätevät edelleen.

Antti Hyvärinen

Nuasjärven kaloista ei ole löydetty poikkeavia metallipitoisuuksia. Konsulttiyhtiö Ramboll on tehnyt kaivosyhtiö Terrafamelle kalatutkimuksia kaivoksen alavesiltä.

Kainuun puolella tutkimukseen kalastettiin haukia, ahvenia ja kuhia Nuasjärveltä Jormaslahdesta ja Rehjanselältä sekä Jormasjärveltä. Tutkimuksen verrokkiryhmäksi kalastettiin kuhia ja haukia Sotkamon Kiantajärveltä, joka ei ole kaivoksen vaikutusalueella.

Näytekalat narrattiin viime kesänä ja analyysit tehtiin syyskuusta alkaen. Analyysien tulokset ovat valmiit, mutta varsinaista seurantaraporttia saadaan odottaa vielä kevääseen.

Kainuun sote -kuntayhtymän ympäristöterveysjohtaja Päivi Nykänen kertoo tutkimustulosten perusteella, että normaalit kalansyöntisuositukset pätevät edelleen Nuasjärvellä, Jormasjärvellä ja Laakajärvellä.


– Tulokset täyttävät elintarvikkeille asetetut arvot.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira antaa sisävesikalojen käytölle rajoittavia suosituksia. Lasten, nuorten ja hedelmällisessä iässä olevien tulisi syödä haukea vain kerran tai kahdesti kuussa. Raskaana olevien ja imettävien ei tulisi syödä elohopeaa keräävää haukea ollenkaan.

Sisävesien kalaa päivittäin syövien suositellaan vähentävän hauen lisäksi muidenkin elohopeaa keräävien petokalojen käyttöä. Näitä kaloja ovat isot ahvenet, kuhat ja mateet.

Elintarvikkeena käytettävien kalojen elohopea-, kadmium- ja lyijypitoisuuksille on asetettu raja-arvot. Kilogrammassa haukea saa olla 1 milligramma elohopeaa. Muissa kaloissa raja-arvo on 0,5 milligrammaa kiloa kohti.

Terrafamen kaivoksen lähivesistä otetuissa kalanäytteissä yhdessä tapauksessa raja-arvo ylittyi. Heinäkuussa 2016 Jormaslahdesta pyydetyssä ahvenessa oli 0,55 milligrammaa elohopeaa kiloa kohti.

Lisäksi Jormaslahdesta pyydetyssä kuhassa oli elohopeaa tasan raja-arvon 0,5 mg/kg verran. Muissa näytekaloissa metallien raja-arvot eivät ylittyneet.

– Elohopea on sellainen, että sitä esiintyy luontaisesti tummavetisissä järvissä, jonne tulee päästöjä ojituksen tai muun toiminnan kautta, Nykänen kertoo.

Ympäristöterveysjohtajan mukaan mittaustulokset ovat tyypillisiä suomalaiselle järvelle.

– Ei aiheuta rajoituksia kalojen käytölle, Nykänen toteaa.

Kalanäytteitä otettiin vastaavista kohteista myös kesällä 2015. Nykänen kertoo, että metallipitoisuuksissa ei näy muutoksia. Terrafamen kaivoksen purkuputki on ollut käytössä loppuvuodesta 2015.

Tutkimuskaloja pyydettiin näytteenottoalueilta 5 – 10 kappaletta lajia kohti. Nykäsen mukaan suuremmasta määrästä saataisiin tarkempaa tietoa, mutta tämäkin on riittävä tilanteen kartoittamiseen.

– Jos tilanne olisi kovin paha, näkyisivät pitoisuudet jo kymmenessä näytteessä.

Terrafamen purkuputken käyttöönoton jälkeen Nuasjärven kalanostajat ovat kaikonneet. Viimeinen merkittävä ostaja lopetti jouluna.

Nyt tulleissa tutkimustuloksissa ei ole mitään, mikä estäisi Nuasjärven kalojen elintarvikekäytön.

– Näiden takia ei tarvitse vetäytyä järveltä, Nykänen toteaa.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti


Lue lisää aiheesta

« »

Mikä?

Kalanäytteet

Konsulttiyhtiö Ramboll tekee kaivosyhtiö Terrafamelle velvoitetarkkailun mukaisia kalakokeita kaivoksen lähivesissä.

Näytekalat pyydettiin kesä – elokuussa 2016. Kaloista tutkittiin pitoisuudet seuraavista metalleista: arseeni, barium, elohopea, kadmium, koboltti, kupari, lyijy, nikkeli, sinkki ja uraani.

Kainuun puolelta näytteitä pyydettiin Jormasjärvestä, Kiantajärvestä kahdesta kohdasta Nuasjärvestä.

Jokaista kalalajia pyydettiin 5 – 10 kappaletta näytteenottopaikkaa kohti.

Elohopean raja-arvo ylittyi yhdessä ahvenessa ja oli raja-arvossa yhdessä kuhassa.

Kainuun soten ympäristöterveydenhuollon mukaan tulokset täyttävät elintarvikkeille asetetut arvot.