REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Purkuputken varsinainen käyttö alkoi

– Johdettavan veden laatua tarkkaillaan jatkuvasti, ja mikäli laadussa ilmenisi poikkeamia, keskeytettäisiin veden johtaminen Nuasjärveen välittömästi, Terrafame tiedottaa.
Terrafamen kaivokselta Talvivaarasta Nuasjärveen rakennetun purkuputken varsinainen käyttö on alkanut tänään tiistaina koekäyttövaiheen päätyttyä.

Putkea pitkin Nuasjärveen johdetaan kaivosalueelta ympäristöluvan mukaisesti puhdistettuja jätevesiä joko virtaamalla 500 tai 1 000 kuutiometriä tunnissa.

Yhtiö ilmoittaa tiedotteessaan, että purkuputken kautta johdettava puhdistettu vesi on sulfaatin osalta lupamääräyksien mukaista ja metallien osalta merkittävästi lupamääräyksiä parempaa, sillä puhdistetun purkuveden metallipitoisuudet ovat tyypillisesti olleet erittäin alhaisia.

– Johdettavan veden laatua tarkkaillaan jatkuvasti, ja mikäli laadussa ilmenisi poikkeamia, keskeytettäisiin veden johtaminen Nuasjärveen välittömästi.

Veden laatua tarkkaillaan jatkuvasti purkuputken alkupisteellä Latosuon altaalla. Näin varmistetaan, että sulfaatti- ja haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä ympäristöluvassa määriteltyjä raja-arvoja.

Juoksutettavan veden laatu varmistetaan kaivoksen päässä Terrafamen omalla näytteenotolla kaksi kertaa vuorokaudessa. Purkuputkilinjassa jatkuvatoimiset anturit mittaavat veden pH-arvoa, virtaamaa sekä sähkönjohtokykyä.

Nuasjärven purkupisteellä noin kaksi kilometriä rannasta vesi laimennetaan putken päässä sekoittamalla jatkuvasti kaksi osaa järvivettä yhteen osaan purkuputken vettä. Näin järveen päätyvän veden pitoisuudet ovat noin kolmannes purkuputken lähtöpisteellä mitatuista arvoista.

Nuasjärvellä mitataan jatkuvasti järviveden laatua vesinäyttein ja kenttätutkimuksin.

Nuasjärvellä tehtävät mittaukset ja kenttätutkimukset kuuluvat Terrafamelle myönnetyn ympäristöluvan mukaiseen velvoitetarkkailuun. Velvoitetarkkailua tekee Terrafamen ulkopuolinen toimija Ramboll Finland Oy.

Ympäristöluvan mukaisesti Nuasjärveen on asennettu kolme jatkuvatoimista mittalaitetta ja Jormasjärveen yksi mittalaite, jotka mittaavat järviveden pH:n, sähkönjohtokyvyn ja lämpötilan sekä alus- että päällysvedestä. Myös näitä mittauksia toteuttaa ulkopuolinen asiantuntijayritys A-Lab Oy.

– Julkaisemme Nuasjärven mittalaitteiden mittaustietoa verkkosivuillamme jatkuvasti siten, että tuloksissa on neljän vuorokauden viive. Viive johtuu siitä, että tulokset varmennetaan ennen julkaisua, koska sää- ja muut olosuhteet järvellä saattavat vaikuttaa antureihin ja mittaustuloksiin, Terrafame tiedottaa.

Tuoreimmat mittaustulokset sekä muuta havainnollistavaa tietoa purkuputkesta ja vesistömittauksista on saatavilla keskiviikosta 4.11. alkaen osoitteessa www.terrafame.fi/ymparistotarkkailu

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi viime huhtikuussa ympäristöluvan käsiteltyjen vesien johtamiseksi purkuputkessa Nuasjärveen, ja purkuputkea koskevasta luvasta on sittemmin valitettu. Vaasan hallinto-oikeus (VHO) antoi syyskuun 10. päivä purkuputkeen liittyvän välipäätöksen. Välipäätöksella VHO puolitti purkuputkesta johdettavien vesien sulfaattikiintiön 1 000 tonniin kuukaudessa. Kiintiö on voimassa, kunnes pääasiaa koskevat valitukset on ratkaistu hallinto-oikeudessa tai kunnes asiasta määrätään toisin. VHO ennakoi ratkaisevansa asian vuoden 2015 loppuun mennessä.

Terrafamen tiedotteen mukaan VHO:n välipäätöksen myötä vesimäärä kaivosalueella tulee hieman kasvamaan vuoden loppuun mennessä. Vesien varastoinnin riskitasoa ei näin ollen päästä syksyllä alentamaan aiemmin suunnitellussa aikataulussa.

Terrafame on jättänyt syyskuun 18. päivä Vaasan hallinto-oikeudelle kirjeen välipäätöksen johdosta. Kirjeessä todetaan, että sulfaattikiintiön rajoitus kasvattaa vesienhallinnan riskitasoa ja tilanteen jatkuessa ensi vuoden puolelle jouduttaisiin keväällä 2016 todennäköisesti turvautumaan ylimääräisiin puhdistetun veden juoksutuksiin kaivosalueen vanhoja purkureittejä pitkin.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »