REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Ranta-asukkailta kysytään Terrafamen vaihtoehdoista

Raimo Viirret

Pöyry tekee paraikaa Terrafamen vaikutusalueen vesistöjen ranta-asukkaille asukaskyselyä. Kysely on osa kaivosalueen vesienhallinnan ympäristövaikutusten arviointia.

Kysely on osoitettu Nuasjärven, Jormasjärven ja Laakajärven rantakiinteistöjen omistajille. 760 kyselyä on lähetetty tilastollisen otannan perusteella vakituisille asukkaille ja loma-asukkaille sekä rantakiinteistöjen omistajille.

Vastaajlta kysytään muun muassa mielipiteitä kaivostoiminnan jatkamisen kolmesta eri vaihtoehdosta sekä tuotannon lopettamisesta.


Terrafamen toiminnan jatkamisen vaihtoehtoina ovat nykyiset päästökiintiöt sekä kaksi erilaista korotettujen päästökiintiöiden yhdistelmää.

Lisäksi ehdolla on kaksi uutta vaihtoehtoa puhdistettujen vesien purkupaikoiksi Nuasjärvessä.

Kyselyllä selvitetään myös yleisesti kaivostoiminnan vaikutuksia ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön.

Pöyry lupaa käsitellä vastaukset luottamuksellisesti siten, että yksittäisiä vastauksia lukevat ja käsittelevät ainoastaan Pöyryn asiantuntijat. Vastaajien nimet ja muut tiedot eivät tule raportteihin.

Vastikään postin tuomien kyselylomakkeiden palauttamiseen on aikaa vain viikko, sillä niiden pitäisi olla perillä jo 8. joulukuuta.

Mitkä

Vaihtoehdot

Vaihtoehto 0:
Kaivostoiminta jatkuu. Nykyiset päästökiintiöt eli esimerkiksi sulfaattikiintiö purkuputkelle 15 000 t/v ja vanhoille purkureiteille 1 300 t/v. Pitoisuusrajat sulfaatille 4 000 mg/l ja vuoden 2018 alusta 2 000 mg/l. Mahdollisesti lisäjuoksutuksia vanhoille purkureiteille keväisin.

Vaihtoehto 1a:
Kaivostoiminta jatkuu. Kolme ensimmäsitä vuotta sulfaattikiintiö 30 000 t/v ja noin 5 000 t/v vanhoille reiteille. Neljännestä vuodesta alkaen 15 000 t/v ja n. 5 000 t/v vanhoille reiteille. Pitoisuusrajat sulfaatille 4 000 mg/l kolme ensimmäistä vuotta ja sen jälkeen 2 000 mg/l.

Vaihtoehto 1b:
Kolme ensimmäsitä vuotta sulfaattikiintiö 15 000 t/v purkuputkelle ja 15 000 t/v vanhoille reiteille. Neljännestä vuodesta alkaen 15 000 t/v purkuputkelle ja 5 000 t/v vanhoille reiteille. Pitoisuusrajat sulfaatille 4 000 mg/l kolme ensimmäsitä vuotta ja sen jälkeen 2 000 mg/l.

Vaihtoehto 2:
Kaivostoiminta ajetaan alas 5-7 vuoden aikana. Vesien johtamistarpeen arvioidaan olevan ensimmäsiet kolme vuotta nykyistä suurempi (sulfaattikuorma (15 000–25 000 t/v). Vuoteen 2023 asti sulfaattikuorma yli 10 000 t/v vaikka kaivos suljettaisiin.

Purkupaikat:
Nykyisen purkupaikan lisäksi mahdollisesti kaksi uutta: Rimpilänsalmi ja Petäisenniska.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »