REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Pertti Granqvist/arkisto
Sotkamon kunnanhallituksen esityksessä perustellaan, että Nuasjärven rannoille on osoitettu rantarakentamista ohjaavissa lainvoimaisissa yleis- ja ranta-asemakaavoissa yli 600 rantarakennuspaikkaa. Lisäksi Nuasjärveen rajoittuu Vuokatin matkailualue. Kuva Lumijokisuulta.

Sotkamo ja Kajaani ovat vastustamassa purkuputkea

Esitys Sotkamossa on, että konkurssipesälle ei tule myöntää lupaa purkuputkeen ja muihin toimenpiteisiin.

Tanja Nuotio

Sotkamon kunta on muodostamassa edelleen tiukan kannan Talvivaaran konkurssipesän kaavailemaan purkuputkeen.

Kunnanjohtaja Petri Kauppisen esitys tiistaina kokoontuvalle kunnanhallitukselle on, että Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesälle ei tule myöntää lupia purkuputkeen ja muihin toimenpiteisiin.

– Talvivaaran on pystyttävä ratkaisemaan vesiongelmansa puhdistamalla jätevedet teknisin toimenpitein, esityksessä painotetaan.

Sotkamon lausuntoa pyytää Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Lausunto on toimitettava 19.1. mennessä.

Sotkamon kunta on asettumassa samalle kielteiselle kannalle, jonka se esitti jo viime kesäkuussa Kainuun ely-keskukselle. Kunta totesi kesällä, ettei se hyväksy purkuputken rakentamista Nuasjärveen.

Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä hakee avilta ympäristö- ja vesitalouslupaa purkuputkilinjauksen toteutukselle. Lupaa haetaan esimerkiksi putken sijoittamiselle Jormasjoen ja Nuasjärven pohjaan.

Lupaa haetaan myös esimerkiksi töiden valmisteluluvalle ja mahdollisuudelle juoksuttaa osa purkuputken kiintiöstä luontaista vesireittiä pitkin.

Kunnanhallituksen esityksessä perustellaan, että Nuasjärven rannoille on osoitettu rantarakentamista ohjaavissa lainvoimaisissa yleis- ja ranta-asemakaavoissa yli 600 rantarakennuspaikkaa. Lisäksi Nuasjärveen rajoittuu Vuokatin matkailualue.

– Kunnanhallitus ei hyväksy sitä, että purkuputki heikentää olennaisella tavalla kaavojen hyödyntämistä myös maanomistajien kannalta, esityksessä sanotaan.

Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto on suhtautumassa kielteisesti purkuputkeen.

Samalla se on ottamassa kielteisen kannan siihen, että puhdistettuja jätevesiä voisi johtaa Nuasjärveen ja Kalliojokeen ja että jätevesiä voitaisiin tilapäisesti lisätä.

Teknisen johtajan Timo Soinisen esitys lupajaostolle on, että ympäristövaikutusten arviointi on tehty puutteellisesti Nuasjärven, Kajaaninjoen ja Oulujärven osalta.

– Toiminnasta aiheutuu ainakin paikallisesti merkittäviä, haitallisia vesistövaikutuksia. Mahdolliset poikkeustilanteet lisäävät merkittävästi ympäristön pilaantumisen vaaraa.

– Tämän vuoksi lupaa jätevesien johtamiseen purkuputkessa ei tule myöntää hakemuksen mukaisille jätevesimäärille, hakemuksessa esitetyillä sulfaatti- ja metallipitoisuuksilla ja hakemuksessa esitetyssä aikataulussa.

Lupajaosto kokoontuu ensi keskiviikkona.

Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta odotetaan lupapäätöstä maalis-huhtikuussa.

Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän lupahakemus on ollut nähtävillä 12. joulukuuta lähtien. Hakemuksesta voi esittää muistutuksia ja mielipiteitä 19. tammikuuta asti.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti


Lue lisää aiheesta

« »