REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Talvivaara aloittaa juoksutukset avolouhokseen

Juha Neuvonen
Talvivaaran konkurssipesä aikoo aloittaa perjantaina raffinaattiliuoksen johtamisen avolouhokseen.
Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä aikoo aloittaa perjantaina 17. huhtikuuta metallien talteenottolaitoksen paluuliuoksen eli raffinaatin johtamisen avolouhoksen keskimmäiseen syvennykseen.

Konkurssipesä varautuu myös tarvittaessa juoksuttamaan metallien talteenottolaitoksessa käsittelemätöntä tuotantoliuosta avolouhokseen tilanteessa, jossa metallien talteenottolaitos ei ole toiminnassa.

Konkurssipesän mukaan juoksutus täytyy tehdä ympäristön pilaantumisen vaaran estämiseksi.

Konkurssipesä ei pysty vielä tällä hetkellä arvioimaan, kuinka suuri määrä raffinaattiliuosta joudutaan johtamaan avolouhokseen.

Bioliuotuskierron altaissa on tällä hetkellä liuosta konkurssipesän arvion mukaan yhteensä 840 000 kuutiometriä ja sen lisäksi liuosta on vielä tuotantokasoissa.

Liuotuskierrossa oleviin altaisiin ja varoaltaisiin mahtuu liuosta noin 950 000 kuutiometriä. Tämän määrän ylityttyä liuosta alkaisi päästä hallitsemattomasti ympäristöön.

Konkurssipesän mukaan liuoksen kokonaismäärän pitäisi altaissa olla enintään noin 830 000 kuutiometriä, jotta ympäristövahingon määrä vältettäisiin.

Raffinaatin ja mahdollisesti tuotantoliuoksen siirto louhokseen ei yhtiön konkurssipesän mukaan aiheuta ympäristövahinkoa.

Konkurssipesä on jättänyt Kainuun ely-keskukselle ympäristönsuojelulain pykälän 123 mukaisen ilmoituksen torstaina 15. huhtikuuta.

Liuoksen johtamisen yhtiön konkurssipesä arvioi kestävän muutamista päivistä yli viikkoon.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »