REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Talvivaara: Uraanista ei säteilyvaaraa

PEKKA LASSILA/arkisto
Talvivaaran viestintäpäällikkö Olli-Pekka Nissisen mukaan uraanin talteenottoon liittyvät ympäristövaikutukset on arvioitu uraanin talteenoton YVA-prosessissa.

Jonna Karjalainen

Talvivaaran viestintäpäällikkö Olli-Pekka Nissinen kiistää Stop Talvivaara –liikkeen väitteet siitä, että kaivoksen uraaninkäsittelyn ympäristövaikutuksia ei ole arvioitu tai tutkittu louhinnasta alkaen, vaikka YVA-asetus sitä selkeästi vaatii.

– Uraanin talteenottoon liittyvät ympäristövaikutukset on arvioitu uraanin talteenoton YVA-prosessissa.

Nissisen mukaan uraania on Talvivaarassa kolmessa paikassa.

– Osa kiertää liuoskierrossa, osa menee prosessisakan mukana kipsisakka-altaaseen ja osan erottelee nikkeliasiakas Harjavallassa nikkeli-kobolttisakasta. Talvivaara ei louhi tai biokasaliuota yhtään kiloa malmia uraanin takia, vaan kyse on sivutuotteesta, jonka määrä olisi noin prosentti nikkelin tuotannosta.

Nissinen kertoo, että Talvivaaran biokasaliuotus ja muut tuotanto-osastot toimivat hyvin ja kussakin osastossa tuotannon pullonkaulat on käyty huolellisesti läpi viime vuosina.

– Uraanipitoisuudet ovat hyvin pieniä, eivätkä Talvivaaran malmi, bioliuotuskasat tai kipsisakka-allas säteile.

Nissinen huomauttaa, että Talvivaaran puhdistetuissa poistovesissä uraanipitoisuudet ovat koko ajan olleet reilusti alle STUK:n määräämän rajan. Kipsisakka-altaan vuodossa ja välittömissä torjuntatöissä eli kalkituksessa likaantuneet maa-alueet on jo kartoitettu aiemmin ja puhdistettu kevään 2013 aikana.

Lähimpien vesien kunnostussuunnittelu valmistuu Nissisen mukaan lähiaikoina. Kunnostussuunnittelu on käynnissä muun muassa Lumijoen, Kivijärven ja Salmisen osalta.

Viranomaisten on hyväksyttävä mahdolliset aktiiviset kunnostustoimenpiteet.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »