REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Tätä mieltä: Terrafame rikastaa uraania ilman lupaa

Pertti Granqvist/arkisto
Piikkilanka-aidalla ympäröity uraanilaitos seisoo nyt Talvivaaran tehdasalueella ilman käyttölupaa. Kirjoittajat väittävät Terrafamen rikastavan uraania ilman lupia.
”Terrafamella ei ole lupaa uraanin rikastamiseen”, lausui pääministeri Juha Sipilä 18.11.2016 YLEn uutisissa.

Sipilän mukaan on aivan liian aikaista puhua uraanista, ensin pitäisi keskittyä nykyisen kaivoksen ylösajamiseen, ja uraani olisi uudessa YVA-menettelyssä mukana tulevaisuuden mahdollisuutena.

Sipilälle ei ilmeisesti ole kerrottu, mitä ’uraanin rikastaminen’ tarkoittaa. Se tarkoittaa uraanin irrottamista kiviaineksesta ja muista metalleista, yleisimpänä menetelmänä rikkihappoliuotus. Uraanin rikastamiseen on hankittava ydinenergialain ja säteilylain mukaiset luvat, näitä ei Terrafamella ole.


Talvivaaran uraaninrikastus ei suinkaan ole vasta tulevaisuussa käyttöön otettava tekniikka, vaan uraanin rikastamista on Talvivaarassa tehty vuodesta 2008 saakka, salassa ja ilman asiaankuuluvia lupia.

Alkuperäisessä YVAssa uraanin rikastus salattiin, ympäristöluvassa ei uraani-sanaa mainita eikä tuotetun uraanirikasteen säilömiseen ”kipsisakka-altaisiin” haettu lupia.

Ilmeisesti kaikki tämä tuli pääministerille yllätyksenä, koska uutislausuntonsa mukaan pitää noita seikkoja tulevaisuuden mahdollisuutena, ei nykyisenä ongelmana.

Terrafamen Talvivaaran kaivos toimii parhaillaankin ilman uraanin rikastuslupaa ja ilman lupaa säilöä tuotettua uraanipuolirikaste kipsisakka-altaisiin, jotka ovat vuotaneet 2008, 2010, 2012 ja 2013.

Kipsisakka-altaiden rakennemääräyksissä ei ole huomioitu uraanin säilömistä sinne. Säteilyturvakeskus sanoo, ettei tiedä kipsisakka-altaisiin varastoidun uraanin määrää, eikä tiedä kuinka paljon sitä on päässyt tulvissa ympäristöön.

Talvivaara/Terrafame tuottaa uraanipuolirikastetta kaiken aikaa luvattomassa uraaninrikastusprosessissaan, ja kyseisessä vielä käyttämättömässä ”uraanin talteenottolaitoksessa” liuosmaisessa muodossa oleva uraanirikaste on tarkoitus puhdistaa epäpuhtauksista kansainvälisen uraanikaupan vaatimalle yellow-cake asteelle.

Uraanin talteenottolaitoksella annetaan harhauttava mielikuva siitä, kuin yhtiö tulisi ottamaan uraanin rikastuksessa tuotettua uraania talteen vasta myöhemmin valtioneuvoston mahdollisen periaatepäätöksen jälkeen.

Tälläkin hetkellä Terrafame ottaa uraanipuolirikastettaan talteen pumppaamalla sitä kalkkiin saostettuna kipsisakka-altaiseen sekä saostamalla uraania metallitehtaan paluuliuoksesta (raffinaatti) erilliseen saostusaltaaseen. Lisäksi osa uraanista jää sitoutuneeksi myytäviin metallipuolirikasteisiin.

Terrafame myöntää metallitehtaan paluuliuoksen saostusaltaasta kerätyn ns. raffinaattisakan olevan yhtiön myytävä tuote, jossa uraania on noin 20 mg/kg.

Kyse on siis siitä, että Terrafamen Talvivaaran tehdas rikastaa kaiken aikaa uraania ilman asiaankuuluvia lupia, tuottaa erityyppisiä uraanin puolirikasteita ja myös myy noita uraanipuolirikasteita eteenpäin, ilman että uraanin rikastukselle ja uraanin käsittelylle olisi hankittu asiaankuluvat luvat.

Se että kaivos saa vuosikausia toimia ilman asiaankuuluvia lupia, on se varsinainen ihme.

Mika Flöjt ja Lasse Flöjt

Mielipidekirjoituksen kirjoittajat ovat Kysymyksiä Talvivaarasta -kirjan tekijät, Oulujärven mökkiläiset

Edit 14.31. Lisätty kirjoittajien nimet

Se että kaivos saavuosikausia toimia ilmanasiaankuuluvia lupia,on se varsinainen ihme.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »