REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Terrafame haluaa korotusta sulfaattikiintiöön

Yhtiö on jättänyt aville koko toimintaansa koskevan ympäristölupahakemuksen. Purkuputki pysyisi nykyisellä paikallaan.

Purkuputki suoltaa vettä Talvivaaran kaivosalueelta Nuasjärveen. Kuvan kohdalla putken pää Nuasjärven syvyyksissä.

Jukka Keränen

Kaivosyhtiö Terrafame Oy haluaa korottaa purkuputken sulfaatin vuosikiintiötä uudessa ympäristölupahakemuksessaan 20 000 tonniin vuodessa. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen mukaan purkuputken sulfaattikuormitus voi olla nykyisin enintään 15 000 tonnia vuodessa

Terrafame on jättänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle (AVI) ympäristölupahakemuksen, joka koskee yhtiön Sotkamossa sijaitsevan kaivoksen ja metallitehtaan toimintaa.

Terrafame esittää, että kaivosalueen puhdistetun veden purkuputki pidetään nykyisessä paikassaan. Sulfaatin vuosikiintiö olisi purkuputkelle 20 000 tonnia vuodessa. Lisäksi yhtiö hakee 4 000 tonnin vuotuista sulfaatin päästökiintiötä niin sanotuille vanhoille purkureiteille.

Terrafamen mukaan

ympäristövaikutusten arvioinnin pohjalta on perusteltua pitää purkuputki nykyisellä paikallaan eikä nyt haettavista vuosikiintiöistä aiheudu pysyviä muutoksia vesistöihin. Metallien luparajaehdotukset noudattavat nykyisiä lupia.

– Haemme huolellisen harkinnan jälkeen hieman nykyistä korkeampia sulfaattikiintiöitä. Haluamme näin varautua mahdollisiin peräkkäisiin poikkeuksellisen sateisiin vuosiin, jolloin puhdistettua vettä täytyy voida purkaa kaivokselta niin, ettei vesimäärästä aiheudu riskiä ympäristölle, perustelee Terrafamen kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla yhtiön tiedotteessa.

Hillan mukaan korotus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaivosalueelta purettaisiin vuosittain enimmäismäärä sulfaattia.

– Normaalisateisina vuosina Terrafamen sulfaattipäästöt ovat alle puolet nyt haettavasta kiintiöstä. Pidämme kaivosalueelta purettavat sulfaattimäärät mahdollisimman pieninä hyödyntämällä hyvin toimivaa vesienpuhdistusprosessia sekä sulfaattia sitovaa bioliuotusprosessia.

Yhtiön piti hakea lupaa korkeimman hallinto-oikeuden keväällä 2017 vahvistaman ratkaisun mukaan. Siinä yhtiötä velvoitettiin hakemaan ympäristölupaa 31.8.2017 mennessä.

– Haemme nyt ympäristölupaa, jonka nojalla voimme toimia pitkäjänteisesti ja varmistaa ympäristöturvallisuuden myös tulevaisuudessa.

Uusi ympäristö- ja vesitalouslupa koskee monimetallikaivoksen ja metallien talteenottoprosessia kaikkine apuprosesseineen. Hakemus kattaa nykyisen toiminnan ja sisältää uusia rakennettavia alueita sekä osittaisen tuotantokapasiteetin noston.

Pohjois-Suomen AVI perehtyy lupahakemukseen ja pyytää siitä tarvittaessa lisäselvityksiä. Viranomainen myös kuuluttaa hakemuksen myöhemmin lausuntojen ja mielipiteiden antamista varten.

Terrafamen nykyiset, KHO:n vahvistamat ympäristöluvat vuosilta 2014 ja 2015 pysyvät voimassa, kunnes uusi ympäristölupa on täytäntöönpanokelpoinen ja lainvoimainen.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »