REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Terrafamen pasutto parantaisi vesipäästöjä

Terrafame
Kuulutettu arviointiselostus koskee Terrafame Oy:n kaivostoiminnan jatkamista ja kehittämistä tai vaihtoehtoisesti kaivoksen sulkemista.
Terrafame Oy:n tuotannon yva-selostus on täydentynyt nikkelin jatkojalostusta edistävällä sulatolla. Hankekuvaus pasutosta ja omasta rikkihappotehtaasta on tarkentunut.

Kainuun ely-keskus kuulutti ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (yva) perjantaina.

Kuulutettu arviointiselostus koskee Terrafame Oy:n kaivostoiminnan jatkamista ja kehittämistä tai vaihtoehtoisesti kaivoksen sulkemista. Tuotanto-yva sisältää yhteensä kuusi vaihtoehtoa, joissa kuudentena on kaivostoiminnan vaihtoehtoinen sulkeminen.

Jos Terrafamen metallien tuotantoprosessiin lisätään pasutto, niin sen jälkeen 50–100 prosenttia nikkelituotteesta myydään nikkelioksidina. Pasuton kanssa samaan aikaan rakennettaisiin myös rikkihappotehdas, joka mahdollistaa osittaisen omavaraisuuden bioliuotuksessa käytettävästä rikkihaposta.


Pasutto mahdollistaa rikkivetypitoisten hönkäkaasujen polton, jonka jälkeen lipeän käyttö vähenee. Prosessilla on tämän vaihtoehdon toteutuessa myönteisiä vaikutuksia myös vesipäästöihin.

Yhdessä vaihtoehdossa uraanin talteenotto käynnistetään aiemmin luvitetun kokonaisuuden mukaisesti.

Kuudennessa vaihtoehdossa kaivostoiminta päätetään lopettaa ennenaikaisesti ja kaivos suljetaan hallitusti vaiheittain.

Tuotanto-yva:ssa vaihtoehtona tarkastellaan kuutta eri vaihtoehtoa (VE0, VEO+, VE1a, VE1b, VE1c ja VE2).

Vaihtoehto 0 (VE0)

Kaivostoiminta jatkuu nykyisellään. Malmin louhinta on 15 M t/a, sivukiven louhinta pysyy nykyisen toteutuman tasolla eli noin 15-20 Mt/a. Nikkelituotanto 30 000 t/a, nikkelituote myydään nykyisenä nikkelisulfidi­tuotteena. Uusia alueita ei oteta käyttöön.

Vaihtoehto 0+ (VE0+)

Kaivostoiminta jatkuu siten, että toimintaa kehitetään Terrafamen suunnitelmien mukaisesti. Rakennetaan erilliset sivukivialueet KL1 ja KL2, sekundääriliuotuslohkot 5-8 sekä kipsisakka-altaan lohkot 7-8. Malmin louhintamäärää kasvatetaan tasolle 18 M t/a sivukiven louhintamäärien ollessa lainvoimaisen luvan mukaisella tasolla eli 18–30 Mt/a riippuen louhintatilanteesta. Uraanin talteenotto käynnistetään aiemmin luvitetun kokonaisuuden mukaisesti.

Vaihtoehto 1a (VE1a)

Vaihtoehto sisältää kaiken sen mikä on mukana vaihtoehdossa VE0+ sekä lisäksi seuraavat:

Primäärivaiheen liuotusalueelle rakennetaan uudet liuotuslohkot nro: 5 ja 6. Malmintuotannon kasvattamisesta ja primääriliuotusalueen laajentamisesta johtuen nikkelin vuosituotanto nousee tasolle 35 000–37 000 t/a. Sivukiven louhintamäärä tasolla 18–45 Mt/a riippuen louhintatilanteesta. Uraanin talteenotto käynnistetään aiemmin luvitetun kokonaisuuden mukaisesti.

Vaihtoehto 1b (VE1b)

VE1a:n mukainen tuotanto + seuraavat toiminnot: Vaihtoehdon VE1a mukaisen tuotantotason noston lisäksi metallien talteenottolaitoksen tuotantoprosessiin lisätään pasutto, jonka jälkeen 50–100 % nikkelituotteesta myydään nikkelioksidina. Pasuton (nikkelisulfidista -> nikkelioksidia) kanssa samaan aikaan rakennetaan myös rikkihappotehdas, joka mahdollistaa osittaisen omavaraisuuden bioliuotuksessa käytettävän rikkihapon suhteen. Pasutto mahdollistaa rikkivetypitoisten hönkäkaasujen polton, jonka jälkeen lipeän käyttö vähenee, millä on positiivisia vaikutuksia myös vesipäästöihin.

Vaihtoehto 1c (VE1c)

VE1b:n mukainen tuotanto + lisätään sulatto, jonka jälkeen tuote myydään nikkeligranulituotteena (Ni-Fe).

Vaihtoehto 2 (VE2)

Kaivostoiminta päätetään lopettaa ennenaikaisesti ja kaivos suljetaan hallitusti vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa lopetetaan malmin louhinta. Bioliuotus ja metallien talteenotto lopetetaan asteittain noin neljän vuoden kuluessa. Sekundääriliuotusalueen ja kipsisakka-altaiden viimeisten osien arvioidaan olevan peitettynä noin 5–7 vuoden kuluttua lopettamispäätöksestä. Lopettamispäätöksen jälkeen nikkelituotanto pysyy merkittävänä arviolta 1,5 vuotta.

Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ely-keskukseen 24.10.2017 mennessä.

Arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen Kainuun ely-keskus antaa hankevastaavalle Terrafame Oy:lle lausunnon arviointiselostuksesta.

Hankkeen yleisötilaisuus pidetään syyskuun 4. päivä kello 18 Vuokatin urheiluopistolla.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »
  • Tuoreimmat