REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Väitös: Ojitus pahentanut happamuutta Talvivaaran puroissa

Pertti Granqvist
Talvivaaran lähipurot ovat luontaisesti happamia. Ojitus on pahentanut niiden happamuutta.
Ihmistoiminnasta aiheutuu merkittävää lisästressiä luonnollisesti happamien purojen eliöstölle.

Sotkamon Talvivaaran happamissa puroissa maanmuokkaus lisäsi metallien liukenemista kallioperästä vesistöön, mikä nosti puroveden metallipitoisuuksia ja laski pH:ta entisestään.

Merkittävin tulos oli sieniyhteisöjen lajiston huomattava yksipuolistuminen ja sienten lehtikarikkeen hajotustoiminnan voimakas hidastuminen ojitetuissa happamissa puroissa.

Kallioperästä johtuva vesistöjen luonnollinen happamoituminen on tyypillistä mustaliuskealueilla, kuten Sotkamon Talvivaarassa.

Filosofian maisteri Mari Tolkkisen 18. maaliskuuta Oulun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassa osoitetaan, että geologiaperäinen luonnollinen vesistön happamuus ylläpitää vähälajista, mutta ainutlaatuista, puroeliöstöä, joka on erityisen herkkä valuma-alueen maankäytölle.

Lisäksi purojen tärkeimmän ekologisen prosessin, lehtikarikkeen hajoamisen, havaittiin hidastuvan maankäytön seurauksena luonnollisesti happamissa puroissa, mutta ei pH-neutraaleissa puroissa.

Ympäristövaikutusten ja pintavesien ekologisen tilan arviointimenettelyissä tulisi ottaa huomioon valuma-alueen kallioperän ominaisuudet. Mustaliuskealueiden ainutlaatuiset eliöyhteisöt tulisi lisäksi huomioida suojeluohjelmissa luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemitoimintojen vaalimiseksi.

Väitöskirjassa verrattiin neljän eliöryhmän vasteita valuma-alueen metsäojituksiin pH-neutraalien purojen ja luonnollisesti happamien purojen välillä. Neutraali vesi on pH-arvoltaan 6-8. Sitä ylempi on emäksinen ja alempi happama.

Tutkittavat eliöryhmät olivat lehtikarikkeen hajottajasienet, piilevät, vesisammalet ja pohjalla elävät selkärangattomat eläimet.

Biologiset ja kemialliset näytteet otettiin ja ympäristötekijät mitattiin yhteensä 48 purosta Iijoen (Taivalkoski-Pudasjärvi; pH-neutraalit purot) ja Oulujoen (Sotkamo; luonnollisesti happamat purot) valuma-alueella.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »