REFRRER:path /

Kainuun ELY Terrafamen asialla

Kainuun ELY antoi 21.12.2017 lausuntonsa Terrafamen toiminnallisesta YVA-selostuksesta. Lähes kaikki mielipiteen/lausunnon jättäneet olivat kritisoineet YVAa puutteelliseksi. ELY katsoi osalla lausunnonantajia ja mielipiteen esittäjillä olleen vaikeuksia hahmottaa kokonaisuutta.

”Kahden YVAn menettelyn yhtymäkohdissa ei ole täysin onnistuttu”, myöntää ELY.

Kainuun ELY väittää virheellisesti, että uraanin käsittelyä malminrikastuskasoissa ei tarvitsisi nyt arvioida, koska uraanin talteenottolaitoksen YVA on jo aikaisemmin tehty. ELY viittaa Vaasan HAOn 28.4.2016 päätöksen lauseisiin:

”Uraanin talteenottoa koskevassa ympäristövaikutusten arvioinnissa vuonna 2010 on selvitetty uraanin ja sen tytäraineiden esiintymistä talteenottoprosessissa ja sen liukenemista prosessin eri vaiheissa”.


”Kaivoksen louhinnassa ja bioliuotuksessa ei ole tosiasiallisesti tehty olennaisia muutoksia aikaisemman ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen uraanin louhintaan tai liukenemiseen liittyen. Vaikka aikaisemmassa YVA-arvioinnissa onkin ollut ilmeisiä puutteita uraanin esiintymisen kannalta, on uraanin talteenottolaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettely muodostanut erillisen ja uuden osan aikaisempaan toimintaan nähden nimenomaan uraanin talteenottoon liittyvien prosessimuutosten ja ympäristövaikutusten osalta. Näin ollen uraanin talteenoton osalta kysymys ei ole hankeluettelossa mainitusta uraanin louhinnasta tai rikastamisesta edellä esitetyn mukaisesti.”

Kainuun ELY harhauttaa pahasti. VaHAO toteaa, että uraanin louhinta ja malminrikastustoiminta on YVA-asetuksen mukaista toimintaa (siis tehtävä erillinen uraani-YVA, mitä ei tuolloin tehty), ja että tuolloin 2010 tehty uraanin talteenottolaitoksen YVA on siitä erillinen uusi osa.

Mutta nyt Kainuun ELY lausunnossaan väittää, ettei YVA-asetuksen vaatimaa uraani-YVAa louhinnan ja malminrikastuksen osalta tarvitsisi nytkään tehdä, koska talteenottolaitoksen YVA on vuonna 2010 tehty.

Miten talteenottolaitoksen YVA poistaisi tarpeen louhinnan ja malminrikastuksen uraani-YVAn tekemiseltä?

STUKin mukaan (kuten Oulujoen reitti ry ja Puhtaiden Vesien Puolesta -kansalaisliikekin), että Terrafamen uraanitase -kaavio on virheellinen:

”Taseesta tulisi käydä ilmi eriteltynä primäärikasojen ja sekundäärikasojen tulevat ja lähtevät uraanimäärät, sekä esittää selkeästi eriteltynä sekundäärikasoille jäävän uraanin määrä.” ELYn esittämä STUKin lausunto lienee lyhennelmä, sillä eihän maailmankuulu valvoja STUK, joka toimii Terrafamen uraanikonsulttina, unohtaisi lausunnossaan uraanin hajoamistuotteiden arvioimistarpeen malminrikastuskasoissa. Eihän?

Malminrikastuskasojen tulevien, lähtevien ja olevien uraanien ja uraanin hajoamistuotteiden ympäristövaikutuksia ei ole arvioitu, mutta Kainuun ELY jätti sen huomioimatta, ja esitti ainoastaan seurantaa uraanitaseen osalta, jotta tieto radioaktiivisten aineiden käyttäytymisestä tarkentuisi. Siis jälkikäteen.

On syytä todeta asian jatkuvan ympäristölupakäsittelynä (ei vielä kuulutettu).

Toisena prosessina on ydinenergialain mukainen uraanin tuotantolupakäsittely (TEM kuulutus 6.11.2017), käsitteellä ”uraanin talteenotto”. Muistutusaikaa on tammikuun 2018 loppuun.

Mika Flöjt

kaupunginvaltuutettu (vihr.), Kuusamo

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti