REFRRER:path /

Kaivokset

Kaivokset-aihesivulle kootaan Sotkamo-lehden jutut kaivostoiminnasta Sotkamossa. Mitä kuuluu Talvivaaraan, Sotkamo Silverille tai Mondo Mineralsille, selviää Kaivokset-aihesivulta.

« »
Jukka Keränen
Nuasjärven veden laatua tarkkaillaan muun muassa Rehjan suunnalla.

Ely: Nuasen arvot samat kuin ennen purkuputkea

Jukka Keränen

Talvivaaran purkuputken käyttöönotolla ei ole toistaiseksi havaittu vaikutuksia Nuasjärven veden laatuun, kertoo Kainuun ely-keskus.

Ely-keskuksen mukaan Nuasjärven arvot ovat samaa luokkaa kuin ennen purkuputken käyttöönottoa.

Talvivaaran kaivoksen nykyinen toimija Terrafame Oy aloitti puhdistettujen jätevesien johtamisen purkuputken kautta suoraan Nuasjärveen marraskuun alussa. Tätä ennen Vaasan hallinto-oikeus oli syyskuussa puolittanut ympäristöluvan mukaisen sulfaatin päästökiintiön 1 000 tonniin kuukaudessa. Jäteveden koostumukselle on asetettu ympäristöluvassa raja-arvot.

Jätevesipäästöt kulkeutuvat Nuasjärveen sekä Jormasjokea että purkuputkea pitkin. Kainuun ely-keskus tarkkailee purkuputkesta tulevan veden vaikutuksia säännöllisesti eri puolilla Rehja-Nuasjärveä sijaitsevilla havaintopaikoilla.

Purkuputken suuta lähinnä olevilla havaintopaikoilla veden sulfaattipitoisuus (66–100 milligrammaa litrassa) on ollut vuoden 2016 alussa pohjan lähellä saman suuruinen tai hieman suurempi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana purkuputken ollessa vielä rakenteilla.

Myös nikkeli-, natrium- ja mangaanipitoisuudet ovat samaa suuruusluokkaa kuin vuotta aiemmin. Veden pH on vaihdellut Nuasjärvessä purkuputken käyttöönoton jälkeisenä aikana välillä 6,0–6,6. Tämä edustaa järven vedelle tyypillistä happamuutta.

Kainuun järvivedet ovat valuma-alueen turvemaiden suuresta osuudesta johtuen luonnostaan hieman happamia. Kajaaninjoessa Petäisenniskan havaintopaikalla veden pH:n pitkän aikavälin keskiarvo on 6,5.

Kaivosyhtiö joutui turvautumaan 19.12.2015 alkaen puhdistettujen jätevesien lisäjuoksutuksiin varastoaltaiden pinnankorkeuksien saavuttaessa niille määrätyt varorajat. Lisäjuoksutukset ohjattiin sekä Vuoksen että Oulujoen vesistön suuntaan vanhoille purkureiteille. Juoksutuksia jatkettiin vuoden 2015 loppuun saakka.

Lisäjuoksutuksilla Terrafame johti vettä Vuoksen vesistöön noin 350 000 kuutiometriä ja Oulujoen vesistöön noin 360 000 kuutiometriä. Purkuputken kautta poikkeusjuoksutuksena Terrafame johti vettä Nuasjärveen noin 65 000 kuutiometriä. Vuoden 2016 alusta alkaen kaivosalueelta on johdettu vesiä näille reiteille ympäristöluvan mukaisesti.

Kainuun ELY-keskus on jatkanut Talvivaaran toiminnan valvontaa valvontakäynneillä noin kerran viikossa. Vesistöjen tilaa tarkkailee toiminnanharjoittajan valitsema konsultti.

Kaivosta lähimpänä olevilta jokihavaintopaikoilta vesinäytteet otetaan kerran kuukaudessa ja järvihavaintopaikoilta pääsääntöisesti 4–6 kertaa vuodessa. Biologista tarkkailua tehdään kolmen vuoden välein. Seuraavan kerran biologista tarkkailuaineistoa kerätään vuonna 2018.

Tämän lisäksi Kainuun ELY-keskus täydentää tarkkailua tarvittaessa lisänäytteenotoilla. Kainuun ELY-keskus on ottanut lisänäytteitä Talvivaaran alapuolisista vesistöistä alkuvuoden aikana

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti


Lue lisää aiheesta

« »