REFRRER:path /

Kaivokset

Kaivokset-aihesivulle kootaan Sotkamo-lehden jutut kaivostoiminnasta Sotkamossa. Mitä kuuluu Talvivaaraan, Sotkamo Silverille tai Mondo Mineralsille, selviää Kaivokset-aihesivulta.

« »
Pertti Granqvist
Raffinaattia on mahdollista toissijaisesti varastoida avolouhoksessa.

Kainuun ely: bioliuoskierto ei saa tulvia – paluuliuosta avolouhokseen

Katimari Partanen

Kainuun ely-keskus määrää Talvivaaran estämään bioliuoskierron ylitulvimisen.

Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän on tehtävä varotilavuutta bioliuoskiertoon.

Metallitehtaan paluuliuosta eli raffinaattia on ensisijaisesti käsiteltävä vesienkäsittely-yksiköllä, mutta toissijaisesti raffinaattia on mahdollista varastoida avolouhoksessa.

Johtaminen avolouhokseen ei ole ympäristölupien mukaista, mutta se on välttämätön toimenpide, jolla voidaan estää merkittävä ympäristön pilaantuminen.

Raffinaatin johtaminen avolouhokseen on lopetettava heti kun bioliuoskierrossa saavutetaan sellainen tilavuus, ettei liuos tulvi hallitsemattomasti ympäristöön.

Elyn mukaan avolouhos on ympäristöturvallisuuden kannalta tällä hetkellä turvallisin paikka raffinaatin varastointiin.

Määräys raffinaatin johtamisesta avolouhokseen on voimassa toukokuun loppuun saakka. Avolouhokseen voidaan johtaa vain välttämätön määrä raffinaattia.

Talvivaaran on tarkkailtava siirrettävän raffinaatin määrää ja käsittely-yksiköllä puhdistetun veden laatua ennen sen siirtämistä varastoaltaaseen sekä toimittamaan tarkkailun tulokset päivittäin.

Ely-keskus katsoo, että poikkeuksellisesta tilanteesta ei annettuja määräyksiä noudattamalla aiheudu ympäristön pilaantumista eikä sen vaaraa.

Kun vedenpinta avolouhoksessa pysyy määritetyn tason alapuolella, ei vettä kulkeudu avolouhoksesta louhoksen ulkopuolelle.

Konkurssipesän on toimitettava kesäkuun loppuun mennessä selvitys siitä, miten vastaavan tilanteen muodostuminen jatkossa estetään.

Elyn näkemyksen mukaan varoaltaiden täyttymiseen ovat vaikuttaneet metallien talteenottolaitoksen tekniset toimintahäiriöt ja bioliuotuskasojen uudistamattomuudesta johtuva vähentynyt haihdunta.

Ely-keskus katsoo, että nämä ovat olleet ennakoimattomia tuotantohäiriöitä ja niihin rinnastettavia yllättäviä, toiminnasta riippumattomia poikkeuksellisia syitä, kun otetaan huomioon, että konkurssipesä on saanut laitoksen hallintaansa konkurssin alkaessa 6.11.2014.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti


Lue lisää aiheesta

« »