REFRRER:path /

Kaivokset

Kaivokset-aihesivulle kootaan Sotkamo-lehden jutut kaivostoiminnasta Sotkamossa. Mitä kuuluu Talvivaaraan, Sotkamo Silverille tai Mondo Mineralsille, selviää Kaivokset-aihesivulta.

« »
Martti Huusko
Oikeus aloitti sovittelun ensinnäkin 41 korvausasiassa, joissa kantaja ja konkurssivelallinen Talvivaara Sotkamo Oy ovat suostuneet sovitteluun. Niin ikään oikeus aloitti sovittelun 13 asiassa, joissa konkurssipesä on asiassa annettujen lausumien perusteella sovittelun osapuolena.

Oikeus aloitti sovittelun kymmenistä Talvivaara-korvauksista

Hannu Mustonen

Kainuun käräjäoikeus aloitti tiistaina sovittelun kymmenistä Talvivaara-korvauksista.

Oikeus aloitti sovittelun ensinnäkin 41 korvausasiassa, joissa kantaja ja konkurssivelallinen Talvivaara Sotkamo Oy ovat suostuneet sovitteluun. Niin ikään oikeus aloitti sovittelun 13 asiassa, joissa konkurssipesä on asiassa annettujen lausumien perusteella sovittelun osapuolena.

Käräjäoikeudessa on ympäristörikosasian (tuomio 13.5.2016) yhteydessä tullut oikeudenkäyntinä vireille 140 korvausvaatimusta, jotka on erotettu käsiteltäväksi erikseen riita-asiana. Osa korvausvaatimuksista on tullut peruutetuiksi oikeudenkäynnin aikana, minkä myötä vaatimuksia on tällä hetkellä vireillä 98 kappaletta.

Näiden rikosperusteisten ja vahingonkorvauslakiin nojautuvien korvausvaatimusten käsittely on rikosasian henkilövastaajien ja myös Talvivaara Sotkamo Oy:n osalta lepäämässä, kunnes syyteasia on ratkaistu lainvoimaisesti.

Käräjäoikeuden antama ympäristörikosasian tuomio ei ole lainvoimainen. Rikosasian osapuolet ovat ilmoittaneet tyytymättömyytensä tuomioon ja valitusten jättämisen määräaika on 30.9.2016.

Käräjäoikeus on selvittänyt ympäristörikosasian tuomion antamisen jälkeen korvausasioiden käsittelyn jatkamista siviiliperusteisesti (ympäristövahinkolain mukainen korvausvelvollisuus) ja niiden osoittamista oikeudenkäynnin sijasta tuomioistuinsovitteluun.

Eräät kantajista ovat esittäneet, että ympäristövahinkolain mukainen korvausvelvollisuus on muullakin taholla kuin Talvivaara Sotkamo Oy:llä. Korvausvelvollisina on nostettu esille Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä, yrityssaneerauksessa oleva Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ja Terrafame Oy.

Käräjäoikeus on tämän johdosta selvittänyt oikeudenkäynnistä erillisen sovittelumenettelyn aloittamisen edellytyksiä. Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ja Terrafame Oy eivät ole antaneet suostumustaan tuomioistuinsovitteluun.

Sovittelun aloittamiselle ei siten ole ollut näiden yhtiöiden osalta edellytyksiä eivätkä korvausasiat ole niiden osalta nyt millään tavoin vireillä käräjäoikeudessa. Sen sijaan Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä on suostunut sovitteluun.

Tuomioistuinsovittelu on aloitettu siis siten, että sovittelun osapuolena on konkurssivelallinen 41 korvausasiassa ja konkurssipesä 13 korvausasiassa.

Tuomioistuin ei voi viran puolesta määrittää sovittelun osapuolia. Käräjäoikeus pitää kuitenkin toivottavana, että mahdollisimman moni asiakokonaisuuteen kuuluva korvausasia saataisiin sovittelumenettelyn piiriin nyt siten, että sovittelun osapuolina ovat sekä konkurssivelallinen että konkurssipesä.

Käräjäoikeus onkin antanut vireillä olevassa asiakokonaisuudessa vahingonkorvausta vaativille vielä ohjauksen sovittelumenettelyyn. Sovittelu voidaan aloittaa vain osapuolten suostumuksin.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti


Lue lisää aiheesta

« »