REFRRER:path /

Kaivokset

Kaivokset-aihesivulle kootaan Sotkamo-lehden jutut kaivostoiminnasta Sotkamossa. Mitä kuuluu Talvivaaraan, Sotkamo Silverille tai Mondo Mineralsille, selviää Kaivokset-aihesivulta.

« »
Antti Ylönen
Terrafamen purkuputkilupa pysyi KHO:n päätöksessä määräaikaisena.

Purkuputkilupa pysyy määräaikaisena – sekoittumisvyöhyke putken suulle

Korkein hallinto-oikeus on pitänyt pääosin voimassa Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisun Terrafamen ympäristö- ja vesitalousluvista.

KHO:n päätöksen mukaan Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvat pysyvät määräaikaisina ja jätevesien päästörajat hallinto-oikeuden päätöksen mukaisina.

Myös purkuputken lupa pysyy näin määräaikaisena.

KHO:n päätöksen perustelujen mukaan jäteveden johtaminen voi tulevaisuudessa aiheuttaa merkittäviä haittoja Nuasjärvessä, jos toimintaa jatketaan määräaikaisen ympäristöluvan päättymisen jälkeen.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisen tarve on KHO:n mukaan joka tapauksessa arvioitava, jos Terrafame hakee uutta lupaa.

Määräaika lupien voimassaololle päättyy vuoden 2018 lopussa, jos Terrafame ei viimeistään tämän vuoden elokuun loppuun mennessä laita uutta ympäristö- ja vesitalouslupahakemusta vireille.

KHO on Vaasan hallinto-oikeuden kanssa samaa mieltä myös siitä, että purkuputkihankkeesta olisi pitänyt tehdä ympäristövaikutusten arviointi (yva).

Talvivaaran kaivoksen ympäristölupaa ei KHO:n mukaan yva-menettelyn puuttumisen vuoksi kuitenkaan tarvinnut kumota. Luvan määräaikaisuus ja päästörajojen kiristäminen riittivät KHO:lle.

Purkuputkiratkaisua KHO pitää kuitenkin perusteltuna.

– Kaivoksen lähijärvien tila on heikentynyt kaivoksen toiminnasta johtuvien sulfaattipäästöjen seurauksena. Oulujoen purkureitin järvet Salminen ja Kalliojärvi ja Vuoksen purkureitin Kivijärvi ovat pysyvästi kerrostuneita. Vesien johtaminen uuteen purkuvesistöön on siten ollut välttämätöntä, sanotaan KHO:n päätöksessä.

Ainoa asia, jossa KHO muutti hallinto-oikeuden päätöstä, on purkuputken sekoittumisvyöhykkeen määrääminen putken suulle.

Aluehallintovirasto oli määrännyt suulle halkaisijaltaan puolen kilometrin sekoittumisvyöhykkeen, jolla veden laadun raja-arvot saadaan ylittää.

Hallinto-oikeus kumosi päätöksen. Syynä siihen oli asiaa koskeva puutteellinen selvitys.

KHO asetti aluehallintoviraston sekoittumisvyöhykettä koskevan ratkaisun voimaan.

– Määräyksen kumoaminen olisi käytännössä johtanut siihen, että purkuputken kautta ei voitaisi laskea jätevesiä Nuasjärveen sitovien vedenlaaturaja-arvojen ylittymättä. Tämän vuoksi sekoittumisvyöhykkeestä määrääminen on välttämätöntä kaivostoiminnan jatkamiseksi, päätöksen perustelussa sanotaan.

Korkein hallinto-oikeus ei käsitellyt Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupaa koskevien valitusten yhteydessä sitä, sallitaanko alueella uraanin talteenotto. Ympäristönsuojelulain mukainen lupa uraanin talteenotolle on lainvoimainen jo Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti


Lue lisää aiheesta

« »