REFRRER:path /

Kaivokset

Kaivokset-aihesivulle kootaan Sotkamo-lehden jutut kaivostoiminnasta Sotkamossa. Mitä kuuluu Talvivaaraan, Sotkamo Silverille tai Mondo Mineralsille, selviää Kaivokset-aihesivulta.

« »
Pertti Granqvist
Kuvassa kaivosalueelta Lumijokeen virtaava oja. Kuva vuodelta 2013.

Talvivaarassa oli häiriötilanne – Lumijokeen päätyi loppuneutralointi- lietettä

Katimari Partanen

Puhdasvesiojaan päätyi Talvivaaran kaivosalueelta viikonloppuna lietettä. Valtaosa aineesta oli korkeassa pH:ssa olevaa loppuneutraloinnin alitetta.

Oja ohittaa Kortelammen padon ja laskee sieltä edelleen Lumijokeen.

Tilanne havaittiin lauantaiaamuna kello 9.

Alite on sakkapitoista lietettä, jota johdetaan ympäristöluvan mukaisesti metallien talteenottolaitokselta kipsialtaalle.

Talvivaarasta sanotaan, että tilanne meni ohi lauantaina ja sen vaikutus jäi vähäiseksi. Yhtiö tiedotti asiasta sunnuntaina iltapäivällä blogissaan.

Kaivokselta kerrotaan, että sakasta oli muodostunut kipsiallaslohkon 4 kulmaan kohouma. Pinta oli kohonnut reunapenkereen yli alitevirran vaikutuksesta.

– Yksinkertaistaen sanottuna alitetta kertyi ko. paikassa lohkon reunalle, kun sen olisi pitänyt ohjautua keskemmälle lohkoa.

Alitetta ehti virrata puhdasvesiojaan enimmillään 10 tunnin ajan ja 2 000 kuutiometrin verran.

Häiriötilanteesta ilmoitettiin lauantaina Kainuun ely-keskukselle.

Lohkolla ei varastoida vesiä. Talvivaaran mukaan häiriö ei liity vesien varastointiin eikä kaivoksen haasteelliseen vesienhallintatilanteeseen.

– Välittöminä toimenpiteinä keskeytettiin alitteiden pumppaus 2. kipsialtaan lohkolle 4 sekä Kortelammen ohittava puhdasvesioja käännettiin Kortelammelle, jotta alitetta sisältävä vesi ohjautuisi Kortelampeen.

Virtaukset saatiin loppumaan. Puhdasvesiojaan laitettiin varotoimenpiteenä kalkkimaitoa.

Ojan yläosalla lähellä kipsiallasta veden pH oli 8,5 ja sulfaattipitoisuus 6 900 mg/l (luparaja 6 000 mg/l).

Mangaanipitoisuus 15,8 mg/l ylitti ohjeellisena annetun mangaanin luparajan 6 mg/l. Veden alumiinipitoisuus oli koholla (1,4 mg/l), alumiinille ei ole annettu ympäristöluvassa luparajoja. Veden nikkeli-, sinkki-, kupari-, kadmium- ja uraani alittivat sekä luparajat että oman laboratorion määritysrajat.

– Vesitulokset tukevat myös altaalla tehtyä havaintoa, että valtaosa ojiin päässeestä alitteesta oli nimenomaan loppuneutraloinnin alitetta, jonka pH on korkea ja haitallisimpien metallien pitoisuudet alhaisia.

Vaikutukset näkyivät Kortelammen ohittavassa uomassa ja Lumijoen yläosalla veden pH:ssa ja sähkönjohtavuudessa sekä sulfaatti-, alumiini- ja mangaanipitoisuuksissa, ei haitallisimpien metallien pitoisuuksissa.

Tapahtuman vaikutukset näkyivät myös Lumijoen alaosalla, jossa havaittiin automaattimittareissa pH:n kohoamista sekä sähkönjohtavuuden kasvua.

Tilannetta valvotaan edelleen.

– Korostetaan vielä, että Talvivaaran kipsisakka-altaat ovat siis täysin ehjät ja tilanne on ollut koko ajan hallinnassa, Talvivaara tiedotti sunnuntaina.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti


Lue lisää aiheesta

« »