Mielipiteet

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös

Langettava päätös 7983/UL/22

Kainuun Sanomat

Asia: Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehden julkaisemassa mielipidekirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut korjauspyynnöstä huolimatta. Lehti korjasi virheen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kantelu 20.2.2022

Kantelu kohdistuu Kainuun Sanomien 5.2.2022 printtilehdessään julkaisemaan mielipidekirjoitukseen Puolanka on kasvattanut hallintoa .

Kantelija on mielipidekirjoituksen kirjoittanut kunnanvaltuuston varavaltuutettu ja aluevaaliehdokas. Kantelun mukaan lehden toimitus muokkasi kirjoitusta kantelijalta lupaa kysymättä ennen sen julkaisemista. Kantelijan mielestä muokkaamisen lopputuloksena juttuun syntyi asiavirhe sen toiseksi viimeiseen virkkeeseen: "Huomioitavaa myös on, että kunnanhallitus ei ole hyväksynyt valtuuston päätöksen lainmukaisuutta talousarvion osalta." Alkuperäisessä kantelijan kirjoittamassa tekstissä asia oli ilmaistu seuraavasti: "Huomioitavaa myös näin tammikuun lopulla että kunnanhallitus ei ole hyväksynyt valtuuston päätöksen lainmukaisuutta talousarvion osalta." Toimitus siis poisti editoinnissaan viittauksen siihen, että kirjoitus oli laadittu tammikuun lopussa.

Kantelija lähetti kirjoituksensa toimitukseen 21.1. ja kirjoitus julkaistiin 5.2. Tässä välissä 24.1. kunnanhallitus hyväksyi kirjoituksessa mainitun valtuuston päätöksen. Mielipidekirjoituksen julkaisuhetkellä kirjoituksen väite "kunnanhallitus ei ole hyväksynyt valtuuston päätöksen lainmukaisuutta talousarvion osalta" ei siis enää pitänyt paikkaansa, vaikka se oli pitänyt paikkaansa silloin, kun kantelija lähetti kirjoituksen lehteen. Kantelijan mielestä lehden olisi pitänyt kysyä hänen kantaansa ennen kuin tekee muutoksen tekstiin.

Kantelija pyysi 6.2. lehteä korjaamaan asian oikaisulla lähettämällä toimitukseen kaksi asiaa käsitellyttä viestiä. Lehti ei vastannut viesteihin eikä tehnyt oikaisua. Kantelijan mielestä lehden olisi pitänyt oikaisussaan kertoa lukijoilleen, että oli toimituksen virhe muuttaa tekstiä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kantelija huomauttaa myös, että lehti jätti julkaisematta aiemman version hänen kirjoituksensa ennen aluevaaleja vedoten vaalien läheisyyteen sekä siihen, ettei kirjoitus ehtinyt taittoon.

Päätoimittajan vastaus 7.3.2022

Päätoimittaja Leena Hirvosen mukaan Kainuun Sanomien toimitus on saanut lukuisia yhteydenottoja kantelijalta, joka kuuluu niin sanotusti mielipideosaston vakiokirjoittajiin. Hän on lähestynyt toimitusta usein vaatien muun muassa tiettyä julkaisuajankohtaa mielipidekirjoituksilleen.

Päätoimittajan mukaan huomioon otettavaa on, että kantelijalla on poliittisia sidonnaisuuksia ja hän on toiminut paikallishallinnon vallankäyttäjänä Puolangalla. Hän oli kanteluun liittyvän mielipidekirjoituksen lähettämisen aikaan aluevaaliehdokas ja kirjoitus liittyi kunnan päätöksentekoon.

Kirjoittaja on toiminut muun muassa Puolangan kunnanvaltuustossa ja teknisessä lautakunnassa ja oli päätoimittajan mukaan muun muassa keskellä tapahtumia, jotka Puolangan kunnassa johtivat teknisen lautakunnan erottamiseen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kantelun kohteena oleva mielipidekirjoitus saapui toimitukseen aluevaalien aikaan. Kirjoituksen saapumisen aikaan olimme tiedottaneet kirjoittajia mielipideosastolla, että pidämme vaalirauhan ja julkaisemme seuraavia kirjoituksia vaalien ehdokkailta vaalien jälkeen. Myös kantelijalle kerrottiin asiasta hänen lähetettyään lehteen viestejä, joissa hän kyseli, milloin kirjoitus julkaistaan. Mielipidekirjoitus julkaistiin vaalien jälkeen. Tuona aikana Puolangan kunta teki toisenlaisten päätöksen kuin mihin mielipidekirjoituksessa viitattiin. Alkuperäisessä tekstissä oli mainittu "näin tammikuun lopussa", minkä editori oli jutun julkaisun siirryttyä helmikuulle editoinut pois. Julkaistusta kirjoituksesta on siis editoitu ainoastaan sanamuoto, eikä editointi päätoimittajan mukaan vaikuttanut asiasisältöön tai faktatietoon.

Kantelija lähestyi Kainuun Sanomia mielipidekirjoituksen julkaisun jälkeen 6.2. ja vaati laittamaan erikseen lehteen tiedon, milloin hänen kirjoituksensa saapui toimitukseen – eli ennen vaaleja. Päätoimittajan mukaan Kainuun Sanomien toimitus katsoo, ettei viestissä ole perusteita oikaisulle.

Kainuun Sanomat julkaisi editoinnin mahdollisesti aiheuttamasta epämääräisyydestä oikaisun sekä lehdessä mielipideosastollaan että verkkosivuillaan 25.2.2022, kun epämääräisyys oli yhteisissä käsittelyissä havaittu.

Päätoimittajan mukaan mielipiteet sisältävät toisinaan myös mahdollisesti uutisaiheistoa. Ennen mielipiteiden tai uutisten julkaisua toimitus harkitsee myös mielipiteiden kokonaisuutta, ajankohtaa ja mielipiteiden sisältämien faktojen paikkansa pitävyyttä ja sitä, käsitelläänkö ja laajennetaanko aiheistoa uutisosastoilla. Näin on toimittu myös kantelijan kirjoitusten osalta. Editoinnissa ja julkaisuissa on tehty vain journalistiseen tavanomaiseen harkintaan perustuvia päätöksiä mm. tekstin stilisoinnista ja julkaisuajankohdasta vaalien alla ja yhteydessä.

Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Kantelija lähetti 21. tammikuuta Kainuun Sanomiin mielipidekirjoituksensa, jonka lehti julkaisi 15 päivää myöhemmin. Mielipidekirjoituksen julkaisuhetkellä kirjoituksen väite "kunnanhallitus ei ole hyväksynyt valtuuston päätöksen lainmukaisuutta talousarvion osalta" ei enää pitänyt paikkaansa, vaikka se oli pitänyt paikkaansa vielä silloin, kun kantelija lähetti kirjoituksensa lehteen. Kunnanhallitus teki päätöksensä 24. tammikuuta. Kantelija pyysi lehteä korjaamaan virheen, mutta lehti ei tehnyt korjausta. Kantelijan mielestä syntynyt asiavirhe johtui siitä, että lehti oli editoinut kirjoituksesta pois maininnan, jonka mukaan kirjoitus oli kirjoitettu tammikuun lopulla.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että tiedotusvälineet ovat vastuussa julkaisemistaan mielipidekirjoituksista. Siksi niillä on valta päättää siitä, mitä kirjoituksia ne julkaisevat ja millä aikataululla. Myös kirjoitusten editointi on normaali käytäntö. Tässä tapauksessa lehden editointi ei muuttanut olennaisesti kirjoituksen asiasisältöä, eikä editoimisesta ollut syytä neuvotella kantelijan kanssa.

Neuvosto kuitenkin toteaa, että mielipidekirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, kun siinä väitettiin, että kunnanhallitus ei ole hyväksynyt valtuuston päätöksen lainmukaisuutta, vaikka kunnanhallitus oli käsitellyt asian jo noin kaksi viikkoa aiemmin. Asiavirhe ei johtunut lehden tekemästä editoinnista vaan ajan kulumisesta kirjoitus- ja julkaisuajankohdan välillä. Lehden olisi silti pitänyt korjata asiavirhe viipymättä saatuaan siitä selkeän korjauspyynnön.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kainuun Sanomat on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 20, ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisu tehty:

6.4.2022

Ratkaisun tekivät:

Eero Hyvönen (pj.), Marja Keskitalo, Anssi Marttinen, Valpuri Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Farhia Omer, Alma Onali, Harto Pönkä, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Jani Tanskanen ja Tuomo Törmänen.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä