Skip navigation

Metsien tulevaisuus on nähtävä puilta – metsänomistajien toivotaan hyödyntävän Metsäohjelmaluonnoksen oppeja pitkäjänteisesti suunnitellen

Tuomo Mikkonen katselee nuorta hoidettua mäntytaimikkoa.
Taimikonhoito- ja ensiharvennustarpeet nousevat esiin Kainuun metsäohjelmaluonnoksessa 2021–2025. Luonnos käsittelee laajasti myös ilmaston- ja luonnonsuojelunäkökulmia, kestävää metsänhoitoa, matkailua, luonnontuotealaa, luontoon perustuvia palveluita ja

Koronavirus