Mielipiteet

Lukijan mielipide: Oikea-aikaiset ja tarpeita vastaavat päihdepalvelut ovat myös kustannustehokkaita

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL) arvioi vuoden 2020 sosiaali- ja terveyspalvelut hyvinvointialueittain. Tiistaina 11.1.2022 julkaistiin Kainuun arviointiraportti. Raportissa todetut hyvinvointialueen erityisteemat ovat kahtaalla 1) järjestäjän keinot vastata palvelutarpeeseen väestömäärän ja väestörakenteen muuttuessa ja 2) sote-palveluiden integraatio erityisesti paljon palveluja tarvitsevien monialaisissa palvelukokonaisuuksissa.

Raportti nostaa esille hyvin, varsinkin nyt aluevaalien kynnyksellä, vaaliehdokkaille ajattelemisen aihetta, miten kainuulaisten hyvinvointipalveluja tulee kehittää, jotta palvelut ovat tarpeen mukaisesti saatavilla ja saavutettavissa tulevaisuudessa. Kainuun sote on strategiassaan tunnistanut moninaisia haasteita palvelujen järjestämisen suhteen liittyen myös sekä taloudellisiin resursseihin että henkilöstön rekrytointiin.

Nostamme tässä esille yhden vähemmän vaalikeskusteluissa esille tuotujen tarpeenmukaisten ja oikea-aikaisten päihdepalvelujen tärkeyden. Sote -uudistuksessa painotetaan ennaltaehkäisevien palvelujen vahvistamista, mikä on myös Kainuun keskeinen strateginen toimenpide.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Raportin mukaan Kainuussa asiakaskohtaiset nettokäyttökustannukset koko maahan verrattuna olivat keskimääräistä pienempiä vain päihdehuollon erityispalveluissa. Onko niin, että päihdepalvelujen tarvetta ei ole vai eikö niitä ole saatavilla? Päihdetilastollisen vuosikirjan 2020 mukaan Kainuussa päihdepalvelut painottuivat avopalveluihin, kun taas päihdehuollon erityispalvelujen asiakkaita oli huomattavasti vähemmän verrattuna koko maahan. Toisaalta alkoholin myyntiä maakunnittain asukasta kohti oli kuitenkin kolmanneksi eniten kyseisen vuosikirjan mukaan ja päihdesairauksien sairaalahoito maakunnittain oli huomattavasti korkein koko maassa.

Päihdepalvelujen osalta näyttääkin olevan vielä kehittämisen varaa. Perustason vastaanottotoiminnan uudistamisen yhteydessä, minkä tavoitteena on hoitojonojen poistaminen ja hoitopolkujen löytyminen varhaisessa vaiheessa, on huomioitava myös monialaisia palveluja tarvitsevat, jotta he eivät putoa palvelujen piiristä kokonaan pois. Päihdeasiat on tärkeää ottaa puheeksi muun elintapaohjauksen yhteydessä, jotta asiakkaan ongelmiin voidaan tarttua heti yhteydenotosta ja että ongelmat pystytään tunnistamaan, ehkäisemään niiden syveneminen ja ohjaamaan asiakas tarvittavaan hoito- ja kuntoutuspolkuun.

Kokonaisvaltaisessa päihdetyössä tulee huomioida sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon toiminnallisen integraation lisäksi mielenterveyspalvelujen tarve sekä tarvittava ohjaus kuntouttaviin sosiaalihuoltolain mukaisiin päihdepalvelujen piiriin. Oleellista on myös asiakkaan itsensä osallistaminen suunnitteluun sekä läheisten avun ja tuen tarve.

Suomen akatemian IMPRO -hankkeessa tehdyn tutkimuksen mukaan päihdehoidon ja -kuntoutuksen ulkopuolelle jääminen kasvattaa hoidon kokonaiskustannuksia ongelmien komplisoituessa ja päätyessä erikoissairaanhoidon hoidettaviksi. Päihdeongelmat tulisikin tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja pääsy oikea-aikaisiin ja tarpeita vastaaviin päihdepalveluihin tulisi varmistaa, jotta niiden järjestäminen toteutuu myös kustannustehokkaasti.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Reija Heikkinen

Päihdehuollon sosiaalityöntekijä

Sotkamo

Marjo Tervo

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

lakimies

mökkikajaanilainen

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä