Mielipiteet

Puheenvuoro: Matkailuala tarvitsee sekä tekoja että puhetta vastuullisuudesta

Miksi vastuullisuusnäkökulma kannattaa ottaa osaksi matkailualan toimintaa? Koska ympäristöstään vastuun ottamisen ja kestävän matkailuliiketoiminnan lisäksi vastuullisuus voi myös kääntyä matkailualueen tai matkailutoimijan kilpailueduksi.

Business Finlandin valtakunnallinen matkailualan asiantuntijayksikkö Visit Finland on asettanut visiokseen, että "Suomi on johtava kestävän matkailun kohdemaa ja tiedostavan matkailijan ykkösvalinta." Tämä tarkoittaa, että kuten kaikilla muillakin teollisuuden aloilla, myös matkailuala tarvitsee vastuullisuustyötä. Visit Finland toteaakin, että kehityksen on oltava kestävää, jotta matkailuelinkeino pystyy vastaamaan muuttuvaan kysyntään ja turvaamaan tulevaisuutensa.

Vastuullinen matkailu tarkoittaa, että matkailutoimijat ja matkailijat yhdessä saavat valinnoillaan ja teoillaan aikaan enemmän hyvää kuin huonoa. Se on matkailua, joka huomioi nykyiset ja tulevat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset (Business Finland 2022). Useimpien vastuullisen matkailun määritelmien mukaan matkailualueiden tulee olla sellaisia, joissa paikallisten on hyvä elää ja matkailijoiden hyvä vierailla – nimenomaan tässä järjestyksessä. Vastuullisuus ei siis ole pelkkää ekologisesti kestävää kehitystä, vaan vastuun ottamista ympäristöstä kokonaisvaltaisesti, huomioiden myös taloudelliset ja sosio-kulttuuriset ulottuvuudet.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Parhaimmassa tapauksessa vastuullisuus on ajatusmalli, joka kulkee läpileikkaavana teemana mukana kaikessa toiminnassa, olennaisena osana yrityksen tai organisaation perustyötä, ja koko henkilöstö on aidosti sitoutunut siihen.

Vastuullisen matkailun Arctic Lakeland - sekä Kainuu yhdessä kotimaan matkailumarkkinoille -hankkeet kartoittivat elokuussa kainuulaisilta matkailutoimijoilta pieniä ja suurempiakin vastuullisuustekoja. Niiden esiintuomien tekojen ja toimien määrä sekä monipuolisuus tuovat esiin, että Kainuussa on jo pitkään toimittu vastuullisesti ja että matkailutoimijat näkevät vastuullisuuden olennaisena osana perustyötään.

Hyvien tekojen ja ajatusten lisäksi vastuullinen toiminta kaipaa niistä viestimistä esimerkiksi verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja fyysisessä toimintaympäristössä. Matkailutoimijoiden tekoja on koostettu Kainuun yhteiseen matkailuportaalin (arcticlakeland.com) vastuullisuussivulle.

Vastuullisuudesta viestiminen on tärkeää. Viestinnän avulla voidaan paitsi kertoa uusille ja jo olemassa oleville asiakkaille ja sidosryhmille yrityksen omista toimista, mutta myös lisätä yleisesti vastuullisuustietoutta. Tekemällä näkyväksi matkailutoimijoiden vastuullisia tekoja voidaan jopa muuttaa ihmisten omia toimintatapoja arjessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Vastuullisuusviestinnässä tärkeää on rehellisyys – viestitään tosiasioista, pienistä ja suurista, keskeneräisyydestä ja tulevaisuudenkuvista. Vastuullisuusviestintää saa ja pitää tehdä, vaikkei valmista vielä olisikaan. Tietoisuuden kasvattamisen lisäksi vastuullisuusteoistaan viestivä yritys voi saada kilpailuetua. Visit Finlandin mukaan vastuullisuus saattaakin olla juuri se ratkaiseva valintakriteeri, jonka perusteella asiakas valitsee omia arvojaan vastaavan matkailukohteen (Business Finland 2022).

Vastuullisuustyön edistämiseksi Visit Finland on kehittänyt matkailuyrityksille ja -alueille tarkoitetun Sustainable Travel Finland -ohjelman ja sillä saavutettavan Sustainable Travel Finland -merkin. STF-ohjelma tarjoaa konkreettisen työkalun matkailualan toimijoille niiden oman vastuullisen toiminnan tunnistamiseen ja kehittämiseen. Ohjelman läpikäyneille kriteerit täyttäville yrityksille ja destinaatioille myönnetään STF-merkki, jolla viestitään kansainvälisille matkailijoille kestävästä toiminnasta. (Business Finland 2022.)

Suomen matkailun visiota tukien Visit Finland tulee tuomaan entistä enemmän esiin markkinointitoimissaan niitä yrityksiä, jotka ovat saavuttaneet STF-merkin.

Kainuussa matkailun vastuullisuustyötä tehdään sekä yrityksissä että matkailualueiden tasolla mutta myös koko alueella muun muassa Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoimien hankkeiden toimesta. "Vastuullisen matkailun Arctic Lakeland Kainuu" -hanke kasvattaa vastuullisuusosaamista valmennuksien ja työpajojen avulla ja lisää vastuullisen toimintatavan tietoutta, omaksumista ja siihen sitoutumista matkailuyrityksissä Kainuussa. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä "Kainuu yhdessä kotimaan matkailumarkkinoille" -hankkeen kanssa, jonka toimissa painottuu viestintä ja se auttaa ja tukee Kainuun vastuullisesta matkailusta viestittäessä, jotta viesti saavuttaa myös laajaa yleisöä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kirjoittajat:

Sointu Mäkelä toimii Kajaanin ammattikorkeakoululla Kainuu yhdessä kotimaan matkailumarkkinoille -hankkeen projektipäällikkönä.

Saara Uusiheimala toimii Kajaanin ammattikorkeakoululla Vastuullisen matkailun Arctic Lakeland Kainuu -hankkeen projektiasiantuntijana.

Vuokattiin tulevat matkailijat nauttivat ulkoilusta ja luonnosta.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä