Mielipiteet

Puheenvuoro: Maaseutuvaikutusten arviointi osaksi hyvinvointialueiden valmistelua

Kirjoittajat ovat maaseutupolitiikan Hyvän elämän edellytysten varmistaminen maaseutualueille (HYMY) -verkoston erityisasiantuntijoita, Mari Kattilakoski Itä-Suomen yliopistosta ja Tarja Lukkari Kajaanin ammattikorkeakoulusta.

Aluevaaleissa valittiin henkilöt, jotka päättävät meille jokaiselle tärkeistä sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen palveluista tulevilla hyvinvointialueilla. Kyseessä on Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtämisellä kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 itsehallinnolliselle hyvinvointialueelle tavoitellaan muun muassa hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista sekä yhdenvertaisia ja laadukkaita palveluja.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää maaseutunäkökulman vahvempaa huomioimista.

Tulevien hyvinvointialueiden valtuustojen toimikausi alkaa maaliskuussa 2022 ja itse hyvinvointialueiden toiminta vuoden 2023 alusta.

Valtuusto on hyvinvointialueen ylin päättävä elin. Sen keskeisenä tehtävänä on hyvinvointialueen palvelustrategian laatiminen. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa palveluverkkoa ja lähipalveluja koskevia linjauksia.

Palvelustrategioiden valmisteluun on tärkeä sisällyttää maaseutuvaikutusten arviointi (MVA). Suomen pinta-alasta 95 prosenttia on maaseutua ja erilaisilla maaseutualueilla asuu yli 1,5 miljoona ihmistä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Lisäksi ihmisten monipaikkainen elämäntapa on lisännyt ja tulee todennäköisesti entisestään lisäämään maaseuduilla asumista ja olemista, ja tätä myötä myös palvelujen kysyntää ja tarvetta.

Maaseutuvaikutusten arviointia voidaan tehdä omana prosessina tai osana muita arviointeja, esimerkiksi päätösten vaikutusten ennakkoarviointia (EVA) tai aluevaikutusten arviointia. Maaseutuvaikutusten arviointi on osallistavan suunnittelun ja dialogin periaatteita toteuttava menetelmä, jonka tavoitteena on tunnistaa uudistusten ja muutostilanteiden vaikutuksia maaseudun vakituisiin ja osa-aikaisiin asukkaisiin, yritystoimintaan ja elinkeinoihin kuin myös laajemmin kuntien ja paikallisyhteisöjen elinvoimaan.

Suunniteltaessa hyvinvointialueiden toimintaa on kokonaisuudessa arvioitava strategioiden ja päätösten maaseutuvaikutuksia erityisesti suhteessa palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen, arjen turvaan sekä demokratiaan ja osallisuuteen.

Vaikutuksia tulee arvioida kokonaisvaltaisesti huomioiden myös mahdolliset "lumipalloefektit" eli päätösten tulevat vaikutukset muihin palveluihin. Palveluja koskevissa linjauksissa tulee huomioida niin fyysiset etäisyydet, ihmisten tosiasialliset mahdollisuudet kulkemiseen ja digitaalisten palvelujen käyttöön kuin myös palvelujen vaikutukset kuntien elinvoimaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Hyvinvointialueen palvelustrategian ja päätöksenteon tulee pohjautua paikallisten olosuhteiden tuntemukseen ja huomioimiseen. Tämä edellyttää asukkaiden ja paikallisyhteisöjen hyvinvoinnin ja palvelutarpeiden säännöllistä kartoittamista.

Hyvinvointialueilla on varmistettava, että eri väestöryhmien ja syrjäistenkin alueiden asukkaiden hyvinvointi ja palvelutarpeet tulevat huomioiduksi päätöksenteossa. Tämä edellyttää, että hyvinvointia ja palvelutarpeita koskevaa tietoa kerätään ja analysoidaan myös paikkaperustaisesti ja aluetyypeittäin (Kaupunki-maaseutu alueluokitus, Helminen ym. 2020).

Erityisenä haasteena on harvaan asutun maaseudun väestö – näkökulma, joka hukkuu usein tilastollisiin keskiarvoihin.

Ihmisten lisääntynyt monipaikkaisuus kytkeytyy erityisesti vapaa-ajan asumiseen. Suomessa on tällä hetkellä noin 2,4 miljoonaa vapaa-ajan asunnon käyttäjää. Vapaa-ajan asunnoista 91 prosenttia sijaitsee maaseudulla. Keskimäärin vapaa-ajan asuntoa käytetään 79 vuorokautta vuodessa. Vapaa-ajan asukkaista 38 prosenttia asuu vakituisesti eri maakunnassa kuin missä vapaa-ajan asunto sijaitsee. (Monipaikkaisuuskortit SYKE, Pitkänen ym. 2020. )

Erityisesti vilkkaissa matkailu- ja mökkikunnissa vapaa-ajan asukkaat jopa moninkertaistavat kausittain asukasmäärää. Tämä lisää myös palvelujen käyttöä ja kysyntää. Monipaikkaisuus on syytä huomioida hyvinvointialueiden palvelustrategioissa.

HYMY-verkosto

Viiden vuoden ohjelma

Maaseutupolitiikan Hyvän elämän edellytysten varmistaminen maaseutualueille (HYMY) -verkosto toteuttaa ja edistää Ajassa uudistuva maaseutu – Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2021–2027 viiden temaattisen painopisteen osalta.

Näihin sisältyy sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden edistäminen sekä arjen turvan toimintamallien ja verkostojen kehittäminen.

Osana työkenttää verkosto edistää maaseutuvaikutusten arviointityökalun käyttöönottoa hyvinvointialueilla.

HYMY-verkosto järjestää hyvinvointialueiden suunnitteluun liittyvän MVA-webinaarin yhdessä MAKOVA-hankkeen kanssa 17.2.2022.

Suomen pinta-alasta 95 prosenttia on maaseutua ja erilaisilla maaseutualueilla asuu yli 1,5 miljoona ihmistä.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä