Mielipiteet

Puheenvuoro: Rakennustekniikan koulutuksen on vastattava tulevaisuuden haasteisiin

Vesa Keränen on Kajaanin ammattikorkeakoulun teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksesta (YAMK) valmistuva insinööri. Hän työskentelee Ramboll Finland Oy:ssä projekti-insinöörinä.

Miia Rönkkö on diplomi-insinööri ja työskentelee Kajaanin ammattikorkeakoulussa projekti-insinöörinä sekä tuntiopettajana ja on mukana opetussuunnitelman kehittämistyöryhmässä.

Kajaanissa on koulutettu rakennustekniikan opiskelijoita jo viisikymmentä vuotta, ja ammattikorkeakoulutasoista insinöörikoulutusta on ollut 1990-luvun puolivälistä alkaen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Nykyisin koulutus on nimeltään Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, josta opiskelijat saavat valmiudet muun muassa alan johtamis- ja asiantuntijatehtäviin.

Opetussuunnitelman mukaan koulutuksen tulee lisäksi luoda teknillinen kokonaisnäkemys, jonka pohjalta insinööri osaa tehdä päätöksiä ja ottaa vastuuta taloudellisuuden, työvoiman, ympäristönsuojelun, energian taloudellisen käytön sekä yhteiskunnan vaatimukset huomioon ottaen.

Tällä hetkellä ihmiskunnan suurin haaste on ilmastonmuutoksen radikaali hidastaminen, ja tähän haasteeseen myös rakennusalan on vastattava.

Rakennusala on merkittävä energiankuluttaja sekä päästöjentuottaja. Onneksi alalla on tähän muutokseen herätty ja ratkaisujakin on olemassa. Myös rakennusalan koulutuksen on vastattava tähän globaaliin haasteeseen kouluttamalla insinöörejä tiedostamaan oman alansa merkitys ilmaston hyvinvoinnille.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Niinpä Kajaanin ammattikorkeakoulussa on käynnistetty viime syksyn aikana opetussuunnitelman kehittämistyö, jonka tarkoituksena on päivittää rakennustekniikan opetus vastaamaan nykyajan haasteisiin. Osana tätä uudistustyötä on valmistunut myös yksi teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksen (YAMK) opinnäytetyö.

Kajaanin ammattikorkeakoulun ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelija Vesa Keränen on opinnäytetyössään kartoittanut Kainuun alueen yritysten edustajien näkemyksiä siitä, missä rakennustekniikan insinöörikoulutuksessa on onnistuttu, ja mihin koulutuksessa pitäisi panostaa enemmän, jotta koulutuksesta valmistuvilla olisi parhaimmat mahdolliset valmiudet siirtyessään työelämään.

Keräämänsä aineiston avulla hän nostaa konkreettisia kehitysaiheita oppilaitoksen varsinaisesta opetustyön kehittämisestä vastaavalle työryhmälle. Vastatakseen työelämän jatkuvasti monipuolistuvaan ja muuttuvaan osaamistarpeeseen, täytyy insinöörikoulutuksen sisältöä jatkuvasti arvioida ja kehittää, toteaa Keränen opinnäytetyössään.

Opinnäytetyön lopputuloksena saatiin koottua yhteen arvokasta ja konkreettista tietoa siitä, mitä työelämän edustajat kokevat tarpeellisiksi ja kehittämisen arvoiseksi koulutuksen näkökulmasta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Työ toteutettiin perehtymällä perusteellisesti teknisen alan teoriaan ja tulevaisuuden näkymiin huomioiden muun muassa vähähiilisyyden, digitaalisuuden ja osaamisen kehittämisen teemoja.

Näiden lisäksi työn merkittävin osa oli kuitenkin haastattelututkimus, johon haastateltiin Kainuun alueen teknisen alan yritysten johtohenkilöitä.

Työn perustuessa vahvasti haastattelujen kautta kerättyihin tuloksiin kartoitettiin koulutuksen kehittämisen näkökulmasta olennainen kysymyspatteristo, johon haastateltavat saivat vastata omasta näkökulmastaan.

Työn tuloksista koottiin yhteenveto, josta käy ilmi nykyisen rakennustekniikan insinöörikoulutuksen hyvin toteutetut asiat sekä kehittämistarpeet. Tutkimuksen aikana nousi esiin rakennusalan insinöörien hyvä ja laaja-alainen perusosaaminen rakennusteknisissä asioissa. Kehityskohteina koettiin mm. kiertotalouteen ja vähähiiliseen rakentamiseen liittyvät asiat.

Tämä valmistunut opinnäytetyö auttaa arvioimaan sitä, mihin suuntaan koulutusohjelmaa on kehitettävä.

Syksyllä 2023 alkavassa opintosuunnitelmassa onkin alkamassa kiertotaloutta, kestävää kehitystä ja vähähiilisyyttä käsittelevä oma opintomoduuli, jolloin näitä teemoja voidaan käsitellä syvällisemmin.

Nykyisin esimerkiksi kestävän kehityksen opinnot on sisällytetty useampaan erilliseen kurssiin.

Opinnäytetyö vahvistaa myös näkemystä, että Kajaanin ammattikorkeakoulusta valmistuvat insinöörit saavat täältä hyvät valmiudet siirtyä työelämän moninaisiin tehtäviin.

Kajaanin ammattikorkeakoulu on pieni suuri korkeakoulu, jossa opiskelu on sekä ihmisläheistä, että käytännönläheistä. Opetussuunnitelmaa kehittämällä varmistetaan, että jatkossakin Kajaanin ammattikorkeakoulusta valmistuva insinööri omaa parhaat mahdolliset valmiudet siirtyä työelämään.

Rakennusalan yrityksillä on Kainuussa suurin huoli miten saada jatkossa työvoimaa ja osaajia.
Miia Rönkkö
Vesa Keränen
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä